Hỏi Tất các các nghiệp lành đều có lợi ích đều được vãng sinh tại sao chỉ khuyên một môn niệm Phật

Hỏi: Tất các các nghiệp lành đều có lợi ích, đều được vãng sinh, tại sao chỉ khuyên một môn niệm Phật?
Đáp: Hiện nay chỉ khuyên niệm Phật mà chẳng phải ngăn cấm các hạnh lành khác. Bất luận là kẻ nam người nữ, sang, hèn, già trẻ; bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi; bất cứ lúc nào, nơi nào cũng có các duyên tu tập đều dễ dàng, cho đến khi lâm chung nguyện cầu được vãng sinh thì không có pháp môn nào bằng niệm Phật cả. Vì thế, niệm Phật rất dễ cho nên dạy chung cho tất cả mọi người, còn các hạnh khác rất khó, nên không dễ gì tu tập được. Vậy thì, đức Phật A-di-đà vì muốn cho tất cả chúng sinh vãng sinh bình đẳng, nên Ngài bỏ khó mà lấy dễ để làm bản nguyện.
Nếu như Phật A-di-đà lấy người tạo tượng, xây chùa làm bản nguyện, thì những người bần cùng khốn khổ nhất định không còn hi vọng vãng sinh, nhưng người giàu sang thì ít mà người nghèo khổ thì rất nhiều.
Nếu Phật lấy người có trí tuệ tài cao làm bản nguyện, thì người ngu có trí tuệ kém cỏi chắc chắn là hết hi vọng vãng sinh, nhưng người trí thì ít mà người ngu thì rất nhiều.
Nếu như Phật lấy người học rộng nghe nhiều làm bản nguyện, thì những người nghe ít, hiểu kém nhất định hết hi vọng vãng sinh, nhưng người học rộng thì rất ít mà người học ít thì rất nhiều.
Nếu Phật lấy người nghiêm trì giới luật làm bản nguyện, thì người phá giới không giữ giới luật chắc chắn hết hi vọng vãng sinh, nhưng người trì giới thì rất ít mà người phá giới thì rất nhiều. Còn các hạnh khác dựa theo đây mà có thể biết được.
Nếu lấy các hạnh kể trên làm bản nguyện, thì người được vãng sinh là rất ít mà người không vãng sinh thì rất nhiều.
Vậy thì, xưa kia đức Phật A-di-đà là tỳ-khưu Pháp Tạng bị lòng từ bi bình đẳng thôi thúc, vì tiếp độ hết tất cả chúng sinh nên Ngài không lấy các hạnh tạo tượng, xây chùa v.v… làm bản nguyện, mà chỉ lấy một hạnh xưng danh niệm Phật làm bản nguyện vãng sinh, cho nên trong bài Ngũ hội pháp sự tán của Thiền sư Pháp Chiếu nói:
Di-đà xưa kia phát nguyện lớn
Người nào niệm Ta đến rước ngay
Không phân nghèo khổ hoặc giàu sang
Không phân kẻ ngu, người trí tuệ
Không phân học rộng hoặc trì giới
Không phân phá giới, tội chướng sâu
Chỉ cần hồi tâm chuyên niệm Phật
Khiến cho ngói đá hóa thành vàng.
Pháp Nhiên Thượng Nhân
Nam-mô A-di-đà Phật.
(Bài từ fb Bản Nguyện Di Đà)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *